VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej ebooku (elektronické knihy), workbooku, online kurzu, výživového poradenství.

 

1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran při objednávání ebooku (elektronické knihy), workbooku (dále též i jen jako „digitální obsah“ nebo „ebook“), online kurzu a poskytování výživového poradenství přes webové rozhraní www.zanetahanel.cz.

1.2 Klient vytvořením objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

1.3 Nákup produktu nebo služby probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek www.zanetahanel.cz souvisí.

1.4 VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt nebo službu koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“, mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.

Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

 

Obsah VOP:

1.      Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

2.      Důležité pojmy (definice)

3.      Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

4.      Cena produktu nebo služby a platba

5.      Podmínky poskytování služeb

6.      Dodací podmínky

7.      Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

8.      Odstoupení od Kupní smlouvy

9.      Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

10.    Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

11.    Spotřebitelské recenze

12.    Závěrečná ustanovení

 

2. Důležité pojmy (definice)

2.1 PRODÁVAJÍCÍ (POSKYTOVATEL)

Prodávajícím je: Bc. Žaneta Hanel
IČ: 87899566

S místem podnikání: Římovice 9, 582 82 Golčův Jeníkov

Zapsaný v živnostenském rejstříku.

Kontaktní telefon: 737 985 683

 

Adresa pro doručování elektronické pošty: zaneta@zanetahanel.cz

2.2 KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.zanetahanel.cz uzavře se mnou jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí produkt nebo službu. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba - OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

2.3 SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

2.4 SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

2.5 SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

2.6 ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1 Kupující objednává produkt nebo službu přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

3.2 POPIS PRODUKTU NEBO SLUŽBY. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného produktu nebo služby včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co čtenáři může přinést a v jakém formátu je poskytován. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k produktu nebo službě poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3.3 OBJEDNÁNÍ SLUŽBY NEBO PRODUKTU. Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady. Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

3.4 O obdržení objednávky vás budu informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky.

3.5 Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo e-mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

3.6 V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

3.7 Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji Vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

 

4. Cena produktu nebo služby a platba

4.1 CENA. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena produktu nebo služby. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru elektronického produktu nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na tlačítko „Odeslat“) je proto již konečnou cenou.

4.2 Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu nebo služby v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt nebo službu poskytnout, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

4.3 Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna Vám produkt nebo službu dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

4.4 ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

4.5 Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt nebo služba co nejdříve dodán. Kupní cena se hradí v korunách českých.
Možnost platby platební bránou. Poskytovatelem platební brány je společnosti Comgate, a.s., https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana, platební metody: https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou
https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody
Comgate, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

4.6 SPLATNOST KUPNÍ CENY. V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 14 dnů od potvrzení přijetí objednávky (tedy od uzavření Kupní smlouvy). Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. V případě online platby kartou nebo rychlým bankovním převodem je kupní cena splatná bezprostředně po uzavření Kupní smlouvy. O přijetí platby Vám vystavím fakturu, kterou u online platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 pracovních dnů od přijetí platby. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

 

5. Podmínky poskytování služeb

5.1 Služby Poskytovatele nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., O zdravotních službách ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., O specifických zdravotních službách. Vyžaduje-li zdravotní stav Klienta specifický výživový režim nebo užívání speciální doplňkové výživy, je Klient povinen se předem o čerpání služeb Poskytovatele poradit s lékařem a o těchto skutečnostech poskytovatele informovat.

5.2 Služby Poskytovatele nenahrazují standardní lékařskou péči. Poskytovatel neodpovídá za jakékoli zdravotní komplikace a následky, které mohou být způsobené tím, že Klient nevyhledal lékařskou péči v situaci, kdy to bylo vhodné, nutné nebo když mu to doporučil nutriční terapeut, nebo nutriční poradce. Poskytovatel se také nezodpovídá za jakékoli újmy a následky způsobené tím, že Klient nedodržoval pokyny lékařů, které se týkají nebo týkaly jeho zdravotního stavu.

5.3 Poskytovatel je povinen poskytovat Klientovi služby odborně a pečlivě.

5.4 Přestože jsou služby Poskytovatele poskytovány v souladu s aktuálními a nejmodernějšími vědeckými poznatky, nemůže Poskytovatel zaručit, že bude vždy dosaženo výsledku, který si Klient přeje (např. snížení hmotnosti o konkrétní počet kilogramů). Výsledek závisí na řadě individuálních faktorů, které nejsou zcela pod kontrolou nutričního terapeuta nebo nutričního poradce (např. vliv prostředí, stres, přidružené onemocnění). Poskytování služeb Poskytovatele však může podstatně zvýšit pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku.

5.5 V případě, že Klient nebude řádně poskytovat součinnost, je Poskytovatel oprávněn přerušit poskytování služeb nebo odstoupit od kupní smlouvy. Poskytováním součinnosti se pro účely tohoto ustanovení rozumí také úhrada ceny služeb.

5.6 Pokud Klient trpí potravinovou alergií, potravinovou intolerancí nebo jiným onemocněním ovlivňujícím výživový stav člověka, je povinen o tom předem informovat Poskytovatele. Při těchto onemocněních je Klient rovněž povinen svůj stav a tato onemocnění vždy konzultovat se svým lékařem. Poskytovatel neodpovídá za jakékoli následky, pokud tak Klient neučiní.

 

6. Dodací podmínky

6.1 ZPŮSOB DODÁNÍ. Digitální produkt ve formátu .pdf bude zaslán po uhrazení kupní ceny na Vámi sdělenou elektronickou adresu jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít.

6.2 DODACÍ LHŮTA. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet.

6.3 NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktu nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.

6.4 Po dodání produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

6.5 Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

 

7. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

7.1 Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na Vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Obsah stáhnete v internetovém prohlížeči, pokud byl dodán formou zaslání odkazu na webovou stránku. Pro stáhnutí produktu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení.

7.2 Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

7.3 Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkt slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a je vytvořen s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na Vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Produkty nemohou nahradit osobní konzultaci. Neodpovídám za Váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu.

 

8. Odstoupení od kupní smlouvy

8.1 Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Protože mi však maximálně záleží na Vaší spokojenosti, poskytuji Vám nad rámec zákonných povinností garanci spokojenosti. Máte možnost ve lhůtě do 14 dnů od uzavření Kupní smlouvy odstoupit od této smlouvy bez uvedení jakéhokoli důvodu, pokud digitální produkt nesplní vaše očekávání nebo i z jakéhokoli jiného důvodu. V takovém případě mě prosím o uplatnění garance spokojenosti informujte elektronicky na zaneta@zanetahanel.cz nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 14 denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy v rámci garance spokojenosti a přiložte, prosím, pokud možno i doklad o koupi digitálního produktu nebo sdělte aspoň datum nákupu, Vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký digitální produkt jste zakoupili. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

8.2 Uplatnění garance spokojenosti formou podle předchozího odstavce ve 30denní lhůtě znamená, že musí být odstoupení od Kupní smlouvy odesláno mailem nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP. Nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o využití garance vám vrátím peníze, které jsem od Vás přijala jako platbu za produkt. Peníze Vám vrátím stejným způsobem, jakým jste je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

8.3 Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší.

8.4 Je-li Vám společně s produktem nebo službou poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z Vaší strany bez uvedení důvodů anebo k odstoupení od Kupní smlouvy z mojí strany pro podstatné porušení Vašich povinností z Kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

 

9. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

9.1 Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

9.2 Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

9.3 Jako Prodávající Vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

9.4 V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna Vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nesjednala nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.

9.5 Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.

9.6 Pokud Vám nebyl produkt dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

9.7 Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit emailem na elektronickou adresu zaneta@zanetahanel.cz nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.

 

10. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

10.1 Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese zaneta@zanetahanel.cz.

10.2 Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

10.3 Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.4 Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

 

11. Spotřebitelské recenze

11.1 Na mém webu zanetahanel.cz a jeho prodejních stránkách, na mém profilu na sociálních sítích, na FunPage Žena v běhu, ve FB skupině Zdravý život v pohybu, Instagramu Žena v běhu, i v emailové a obdobné komunikaci se spotřebiteli zveřejňuji reference na mé produkty. Tyto reference jsou vždy referencemi mých kupujících a jsou zveřejněné s jejich souhlasem. Před zveřejněním reference vždy ověřuji jejich relevantnost. Případně jde o reference, které jsem obdržela od mých kupujících v rámci vyplnění zpětné vazby – dotazníku zaslaného kupujícímu po dodání produktu, resp. u on-line kurzu po jeho skončení. Dotazník je zasílaný přímo na kontaktní email uvedený v databázi kupujících a je tak zajištěno, že taková reference pochází od mého kupujícího.

 

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

12.2 Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní.

12,3 Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

 

Tyto VOP jsou účinné od 1. 4. 2022.